سرعت و شتاب فیزیک

سرعت فیزیک

برای اینجا کلیک کنید پاسخ به سوالات سرعت فیزیک


1. س: یک ماشین 80 کیلومتر به سمت جنوب حرکت کرد. جابجایی آن چقدر است؟

ج: 20 کیلومتری جنوب

ب: 50 کیلومتری شرق

C: 80 کیلومتری جنوب


د: 160 کیلومتری شمال

-------------------------------------


2. س: یک ماشین 60 کیلومتر از شرق و 90 کیلومتر از غرب حرکت کرد. فاصله چقدر است؟

پاسخ: 30 کیلومتر


ب: 60 کیلومتر

C: 90 کیلومتر

D: 150 کیلومتر

-------------------------------------


3. س: یک ماشین 60 کیلومتر از شرق و 90 کیلومتر از غرب حرکت کرد. جابجایی چیست؟

پاسخ: 30 کیلومتری غرب

ب: 60 کیلومتری غرب

C: 30 کیلومتری شرق

D: 150 کیلومتر

-------------------------------------

4. س: با تقسیم جابجایی بر روی چه چیزی می توان سرعت متوسط ​​را محاسبه کرد؟

یک زمان

ب: فاصله

ج: جرم

D: تراکم

-------------------------------------

5. س: سرعت متوسط ​​اتومبیلی که در عرض 3 ساعت 60 کیلومتر حرکت کرد چقدر است؟

A: 10 کیلومتر در ساعت

ب: 20 کیلومتر در ساعت

C: 30 کیلومتر در ساعت

D: 60 کیلومتر در ساعت

-------------------------------------

6. س: سرعت متوسط ​​اتومبیلی که در عرض 2 ساعت 40 کیلومتر شرق و 80 کیلومتر غرب حرکت کرد چقدر است؟

A: 5 کیلومتر در ساعت

ب: 10 کیلومتر در ساعت

C: 15 کیلومتر در ساعت

D: 20 کیلومتر در ساعت

-------------------------------------

7. س: یک ماشین در 25 دقیقه با سرعت 12 متر بر ثانیه چقدر حرکت می کند؟

پاسخ: 10 کیلومتر

ب: 14 کیلومتر

C: 18 کیلومتر

د: 24 کیلومتر

-------------------------------------

8. س: یک ماشین در 2 ساعت با سرعت 20 متر بر ثانیه چقدر طی می کند؟

پاسخ: 144 کیلومتر

ب: 158 کیلومتر

C: 168 کیلومتر

د: 234 کیلومتر

-------------------------------------

9. س: اگر ماشین A با سرعت 40 کیلومتر در ساعت و ماشین B با 10 کیلومتر در ساعت در جهت مخالف باشد ، سرعت ماشین A نسبت به ماشین B چقدر است؟

A: 10 کیلومتر در ساعت

ب: 20 کیلومتر در ساعت

C: 40 کیلومتر در ساعت

D: 50 کیلومتر در ساعت

-------------------------------------

10. س: اگر با سرعت ثابت 8 کیلومتر در ساعت در حال قدم زدن هستید و اتومبیلی از عقب با سرعت 30 کیلومتر در ساعت از کنار شما عبور می کند ، سرعت ماشین از نظر شما چقدر است؟

A: 22 کیلومتر در ساعت

ب: 30 کیلومتر در ساعت

C: 38 کیلومتر در ساعت

D: 40 کیلومتر در ساعت

-------------------------------------

11. س: اگر اتومبیل A 70 کیلومتر در ساعت و ماشین B 50 کیلومتر در ساعت در یک جهت باشد ، سرعت ماشین A نسبت به ماشین B چقدر است؟

A: 10 کیلومتر در ساعت

ب: 20 کیلومتر در ساعت

C: 30 کیلومتر در ساعت

D: 40 کیلومتر در ساعت

-------------------------------------

12. س: اگر اتومبیلی 12 کیلومتر شمالی ، 19 کیلومتری شرق و 12 کیلومتری جنوب حرکت کند ، جابجایی آن چقدر است؟

پاسخ: 12 کیلومتر

ب: 19 کیلومتر

C: 31 کیلومتر

D: 43 کیلومتر

-------------------------------------

13. س: تسریع میزان تغییر در چیست؟

A: تراکم

ب: حرکت

C: سرعت

D: جرم

-------------------------------------

14. س: شتاب متوسط ​​توسط:

پاسخ: تغییر سرعت تقسیم شده توسط جرم

ب: تغییر جرم با گذشت زمان سپری می شود

C: تغییر سرعت با توجه به زمان سپری شده تقسیم می شود

D: تغییر سرعت که توسط جاذبه تقسیم می شود

-------------------------------------

15. س: اگر اتومبیل در 3 ثانیه از 3 متر در ثانیه به 12 متر بر ثانیه شتاب بگیرد ، متوسط ​​شتاب ماشین چقدر است؟

A: 1 متر بر ثانیه

ب: 2 متر بر ثانیه

C: 3 متر بر ثانیه

D: 4 متر بر ثانیه

-------------------------------------

16. س: اگر شتاب 3 متر بر ثانیه بود ، شتاب گرفتن یک جسم از حالت استراحت به 15 متر بر ثانیه چقدر طول می کشد؟

A: 2 ثانیه

ب: 4 ثانیه

C: 5 ثانیه

D: 15 ثانیه

-------------------------------------

17. س: وقتی خانه خود را ترک کردید و با سرعت 10 کیلومتر در ساعت شروع به دویدن کردید و 30 دقیقه بعد به مدرسه رسیدید. با فرض اینکه شتاب متوسط ​​شما 30 کیلومتر در ساعت باشد ، هنگام ورود چقدر سریع می دوید؟

A: 15 کیلومتر در ساعت

ب: 20 کیلومتر در ساعت

C: 25 کیلومتر در ساعت

D: 30 کیلومتر در ساعت

-------------------------------------

18. س: شتاب ناشی از گرانش با کدام نماد نشان داده می شود؟

و در

B: g

C: t

D: s

-------------------------------------

19. س: g چیست؟

A: 9.8 متر بر ثانیه

ب: 10.7 متر بر ثانیه

C: 12.6 متر بر ثانیه

D: 98 متر بر ثانیه

-------------------------------------

20. س: چه مدت طول می کشد تا سیبی که از درختی به طول 29.4 متر سقوط می کند به زمین برخورد کند؟

A: 1.56 ثانیه

ب: 2.04 ثانیه

C: 2.45 ثانیه

D: 3.72 ثانیه

-------------------------------------

21. س: چه مدت طول می کشد تا اتومبیل در صورت شتاب 5 متر بر ثانیه سرعت خود را از 10 متر بر ثانیه تغییر دهد؟

A: 2 ثانیه

ب: 3 ثانیه

C: 4 ثانیه

D: 5 ثانیه

-------------------------------------

22. س: اگر اتومبیلی شتاب ثابت 4 متر بر ثانیه داشته باشد ، از حالت استراحت شروع کنید ، سرعت آن پس از 5 ثانیه چقدر است؟

A: 20 متر بر ثانیه

B: 24 متر بر ثانیه

C: 30 متر بر ثانیه

D: 40 متر بر ثانیه

-------------------------------------

23. س: اگر شتاب ماشین ثابت 4 متر بر ثانیه باشد ، از حالت استراحت شروع کنید ، بعد از 5 ثانیه چقدر مسافت طی کرده است؟

A: 50 متر

ب: 60 متر

C: 70 متر

D: 80 متر

-------------------------------------

24. س: اگر اتومبیلی شتاب ثابت 4 متر بر ثانیه داشته باشد ، از حالت استراحت شروع کنید ، تا زمانی که به سرعت 40 متر بر ثانیه برسد ، چقدر مسافت طی کرده است؟

A: 50 متر

ب: 100 متر

C: 200 متر

D: 400 متر

-------------------------------------

25. پرسش: سرعت اتومبیل 20 کیلومتر در ساعت است. اگر ماشین با شتاب ثابت 120 کیلومتر را در 3 ساعت طی کند ، سرعت نهایی آن چقدر است؟

A: 50 کیلومتر در ساعت

ب: 60 کیلومتر در ساعت

C: 70 کیلومتر در ساعت

D: 80 کیلومتر در ساعت

-------------------------------------

26. س: چقدر طول می کشد که یک جسم در حال سقوط به 108 متر بر ثانیه برسد اگر سرعت اولیه آن 10 متر بر ثانیه باشد؟

A: 6 ثانیه

ب: 8 ثانیه

C: 10 ثانیه

D: 12 ثانیه

-------------------------------------

27. پرسش: سرعت نهایی سیب در صورت سقوط از یک درخت 100 متری چقدر است؟

A: 43.4 متر بر ثانیه

ب: 44.3 متر بر ثانیه

C: 45.7 متر بر ثانیه

D: 46.4 متر بر ثانیه

-------------------------------------

28. پرسش: جابجایی اتومبیلی که سرعت اولیه آن 5 متر بر ثانیه است و سپس به مدت 10 ثانیه 2 متر بر ثانیه شتاب می گیرد چقدر است؟

A: 150 متر

ب: 175 متر

C: 200 متر

D: 250 متر

-------------------------------------

29. پرسش: سرعت نهایی اتومبیلی که 10 متر بر ثانیه از حالت استراحت شتاب می گیرد و 180 متر مسافت طی می کند ، چقدر است؟

A: 30 متر در ثانیه

ب: 40 متر بر ثانیه

C: 50 متر بر ثانیه

D: 60 متر بر ثانیه

-------------------------------------

30. س: اگر اتومبیل در 10 ثانیه از 5 متر بر ثانیه به 25 متر بر ثانیه شتاب بگیرد ، تا کجا حرکت می کند؟

A: 100 متر

ب: 150 متر

C: 200 متر

D: 250 متر

-------------------------------------

برای اینجا کلیک کنید پاسخ به سوالات سرعت فیزیک