نیروهای فیزیک

نیروهای فیزیک

برای اینجا کلیک کنید پاسخ به سوالات نیروهای فیزیک


1. س: فشار یا کشیدن روی جسمی که می تواند باعث تسریع در آن شود چگونه نامیده می شود؟

ج: جرم

ب: زور

C: تراکم


D: سرعت

-------------------------------------


2. س: واحد اندازه گیری نیرو چیست؟

پاسخ: آمپر


ب: ثانیه ها

ج: نیوتن

د: خیلی

-------------------------------------


3. س: مجموع تمام نیروهایی که بر روی یک جسم وارد می شوند چیست

ج: گرانش

ب: نیروی واکنش

ج: شتاب

D: نیروی خالص

-------------------------------------

4. س: در یک طناب کشی ، وقتی یک تیم با نیروی 100 N و تیم دیگر 80 N می کشد ، نیروی خالص چقدر است؟

A: 20 N

B: 80 N

C: 100 N

D: 180 N

-------------------------------------

5. س: اولین قانون حرکت نیوتن نیز نامیده می شود:

ج: قانون اصطکاک

ب: قانون واکنش

ج: قانون عمل

د: قانون اینرسی

-------------------------------------

6. س: اولین قانون حرکت نیوتن بیان می کند که اگر هیچ نیروی خالصی بر روی جسمی وارد نشود:

ج: در حالت استراحت بمانید

ب: با سرعت ثابت حرکت کنید

C: شتاب نداشته باشید

د: همه موارد فوق

-------------------------------------

7. س: قانون دوم حرکت نیوتون چه چیزی را بیان می کند؟

A: a = mF

B: F = m / a

C: F = کارشناسی ارشد

D: m = فا

-------------------------------------

8. س: در معادله F = ma ، m نشان دهنده چیست؟

ج: توده

ب: متر

ج: زور

د: شتاب

-------------------------------------

9. س: برای شتاب گیری ماشین 2000 کیلوگرمی با سرعت 3.00 متر بر ثانیه ، چه مقدار نیروی خالص مورد نیاز است؟

A: 2000 N

B: 4000 N

C: 6000 N

D: 8000 N

-------------------------------------

10. س: اگر شما یک نیروی خالص 3 N روی 100 گرم جعبه وارد کنید ، شتاب جعبه چقدر است؟

A: 5 متر بر ثانیه

B: 10 متر بر ثانیه

C: 20 متر بر ثانیه

D: 30 متر بر ثانیه

-------------------------------------

11. س: کدام یک از قانون سوم حرکت نیوتن درست است؟

پاسخ: برای هر نیروی عملیاتی ، یک عکس العمل کوچکتر در جهت مخالف وجود دارد.

ب: برای هر نیروی عملیاتی ، یک عکس العمل معادل در جهت مخالف وجود دارد.

C: هر دو 1 و 2

D: هیچ یک از موارد بالا

-------------------------------------

12- پرسش: نیروی خالص توپ 200 گرم هنگام برخورد به دیواره ای با شتاب 10 متر بر ثانیه چیست؟

A: 1 N

B: 2 N

C: 3 N

D: 4 N

-------------------------------------

13. س: آیا جرم و وزن یکسان هستند؟

پاسخ: بله

ب: نه

-------------------------------------

14. س: چه چیزی در ماه با زمین متفاوت خواهد بود؟

ج: جرم

ب: وزن

C: هر دو 1 و 2

D: هیچ یک از موارد بالا

-------------------------------------

15. س: برای بدست آوردن وزن جرم را در چه ضرب می کنید؟

ج: گرانش

ب: شتاب

C: تراکم

D: انرژی

-------------------------------------

16. س: اگر جرم شما 40 کیلوگرم باشد ، وزن شما روی کره زمین چقدر است؟

پاسخ: 298

ب: 376

C: 392

د: 462

-------------------------------------

17. س: اگر گرانش ماه 1/6 گرم باشد (که 8/9 متر بر ثانیه است) ، جرم جسمی که وزن آن 115N بر روی ماه است چقدر است؟

الف: 30.2

ب: 70.4

C: 74.9

د: 89

-------------------------------------

18. س: نیروی عادی بر هر جسمی که:

پاسخ: در چاه جاذبه قرار دارد

ب: در خلا است

ج: در هوا

D: یک سطح را لمس می کند

-------------------------------------

19. س: نیروی عادی که بر یک سگ 50 کیلویی وارد می شود چیست؟

A: 440 N

B: 490 N

C: 540 N

D: 570 N

-------------------------------------

20. س: نیرویی که به دلیل کنش-واکنش بین دو جسم در تماس عمل می کند چیست؟

پاسخ: نیروی خالص

ب: نیروی اصطکاک

ج: نیروی برگشتی

D: نیروی وزنی

-------------------------------------

21. س: در معادله F (f) = uF (n) ، جایی که F (f) نیروی اصطکاک و F (n) نیروی عادی است

ج: ضریب اصطکاک

ب: جرم

C: وزن

D: جاذبه

-------------------------------------

22. س: اگر یک کتاب 150 گرمی را روی زمینی که 0.2 = u دارید بیندازید ، نیروی اصطکاک چقدر است؟

A: .16 N

B: .29 N

C: .36 N

D: .54 N

-------------------------------------

23- پرسش: نیروی خالص چقدر بر روی جسمی با سرعت ثابت تأثیر می گذارد؟

A: 0 N

B: 1 N

C: 10 N

D: 100 N

-------------------------------------

24. س: اگر نیروی خالص 7 N به طور مداوم روی 400 گرم جسم در حالت استراحت اعمال شود ، چه مدت طول می کشد تا سرعت آن به 80 m / s برسد؟

پاسخ: 0 ثانیه

ب: 2.23 ثانیه

C: 3.47 ثانیه

D: 4.57 ثانیه

-------------------------------------

25. س: اگر با یک فشار 5N به یک جعبه 1 کیلویی که روی زمینی قرار دارد که 0.3 = u باشد ، فشار دهید ، جعبه حرکت می کند؟

پاسخ: بله

ب: نه

-------------------------------------

برای اینجا کلیک کنید پاسخ به سوالات نیروهای فیزیک