ضرب طولانی

ضرب طولانی

ضرب طولانی چیست؟

ضرب طولانی روشی است که برای حل مسائل ضرب با تعداد زیاد استفاده می شود. نکته ای که واقعاً می تواند در ضرب طولانی به شما کمک کند این است که اگر جدول ضرب را از روی قلب خود بدانید. این کار باعث تسریع در کار شما و دقت بیشتر آن می شود.

گام اول

اولین قدم در ضرب طولانی ، نوشتن اعداد روی هم است. اعداد را در سمت راست تراز می کنید. هنگام ردیف کردن اعداد ، نگران اعشار نباشید. فقط آنها را بنویسید و بیشترین تعداد را صحیح قرار دهید.

مثال ها:

469
x 32

87.2
x 19.5

113.05
x 47


مرحله دوم

حالا ما قصد داریم ضرب را شروع کنیم. ما از اعداد مثال اول بالا استفاده خواهیم کرد: 469 32 32. ما با مواردی که در شماره پایین قرار دارند شروع می کنیم. این 2 در 32 است. ما 2x469 را ضرب می کنیم و آن را زیر خط می نویسیم.افزودن صفر برای فضای ده ها

حالا ما باید در عدد بعدی سمت چپ 2 ضرب کنیم. این 3 در 32 است. از آنجا که 3 در ده ها است ، قبل از شروع ضرب باید با قرار دادن صفر در محل 1 ، ده ها را نگه داریم. .ضرب را تمام کنید

3 را در عدد بالا (469) ضرب کنید و این عدد را در کنار صفر بنویسید.اگر تعداد بیشتری وجود داشت ، ما ردیف های بیشتری اضافه می کردیم و صفرهای بیشتری را اضافه می کردیم. به عنوان مثال ، اگر یک عدد 4 در صدها وجود داشته باشد (یعنی عدد پایین 432 بود) در ردیف بعدی دو صفر اضافه می کنیم و سپس 469 را در 4 ضرب می کنیم.

مرحله سوم

بعد از اینکه همه اعداد پایین را ضرب کردیم ، ردیف های اعداد را جمع می کنیم تا جواب بگیریم. در این حالت دو ردیف وجود دارد ، اما اگر عددی که در پایین ضرب می کنیم (32) عدد بیشتری داشته باشد ، تعداد آنها بیشتر خواهد بود.یک مثال ضرب طولانی دیگر

در زیر یک مثال از مسئله ضرب طولانی وجود دارد که صفرهای اضافه شده با رنگ قرمز و اعداد حمل برای هر مرحله با رنگ آبی نشان داده شده است.موضوعات پیشرفته ریاضی کودکان و نوجوانان

ضرب
مقدمه ای برای ضرب
ضرب طولانی
نکات و نکات ضرب

لشکر
معرفی بخش
لشکر طولانی
نکات و ترفندهای بخش

کسرها
مقدمه ای برای فراکسیون ها
کسرهای معادل
ساده و کاهش کسرها
کسرها را جمع و کم می کنیم
ضرب و تقسیم کسرها

اعداد اعشاری
مقدار مکان اعشاری
جمع و تفریق اعشار
ضرب و تقسیم اعشار
آمار
میانگین ، متوسط ​​، حالت و دامنه
نمودارهای تصویری

جبر
ترتیب عملیات ها
نمایندگان
نسبت ها
نسبت ها ، کسرها و درصد ها

هندسه
چند ضلعی ها
چهار ضلعی
مثلثها
قضیه فیثاغورس
دایره
محیط
سطح

متفرقه
قوانین اساسی ریاضیات
اعداد اول
اعداد رومی
اعداد دودویی