همه چیز را در مورد موقعیت های بازیکن بیاموزید

در والیبال 6 بازیکن در هر طرف حضور دارند که 3 بازیکن در زمین جلو و 3 بازیکن در زمین عقب هستند. زمانی که تیمشان سرویس می برد، بازیکنان در جهت عقربه های ساعت می چرخند. پست‌های کلیدی عبارتند از ستتر که حمله را اجرا می‌کند، مهارکننده‌های میانی که میانه را مسدود می‌کنند و حمله می‌کنند، مهاجمان خارجی که مهاجمان اصلی در سمت چپ هستند، مهاجمان سمت راست که عمدتاً از سمت راست بلاک می‌کنند و حمله می‌کنند و لیبرو که در دفاع متخصص است. و می تواند جایگزین بازیکنان ردیف عقب شود.


والیبال به بازیکنانی با مهارت ها و نقش های مختلف نیاز دارد تا یک تیم کامل تشکیل دهند. ضربه‌زنان، مهاجمان و مسدودکننده‌ها به ارتفاع و توانایی پرش نیاز دارند، در حالی که ست‌ترها و لیبروها به سرعت، کنترل توپ و تصمیم‌گیری نیاز دارند. درک این موقعیت های کلیدی و نحوه تعامل آنها برای اجرای موثر استراتژی های تهاجمی و دفاعی در زمین والیبال بسیار مهم است.