راهنماي مطالعه رياضي بچه ها

موضوعات ریاضی بچه ها

ضرب
مقدمه ای برای ضرب
ضرب طولانی
نکات و نکات ضرب
مربع و ریشه مربع

لشکر
معرفی بخش
لشکر طولانی
نکات و ترفندهای بخش

کسرها
مقدمه ای برای فراکسیون ها
کسرهای معادل
ساده و کاهش کسرها
کسرها را جمع و کم می کنیم
ضرب و تقسیم کسرها

اعداد اعشاری
مقدار مکان اعشاری
جمع و تفریق اعشار
ضرب و تقسیم اعشار

متفرقه
قوانین اساسی ریاضیات
نابرابری ها
اعداد گرد
ارقام و ارقام قابل توجه
اعداد اول
اعداد رومی
اعداد دودویی
آمار
میانگین ، متوسط ​​، حالت و دامنه
نمودارهای تصویری

جبر
نمایندگان
معادلات خطی - مقدمه
معادلات خطی - اشکال شیب
ترتیب عملیات ها
نسبت ها
نسبت ها ، کسرها و درصد ها
حل معادلات جبر با جمع و تفریق
حل معادلات جبر با ضرب و تقسیم

هندسه
دایره
چند ضلعی ها
چهار ضلعی
مثلثها
قضیه فیثاغورس
محیط
شیب
سطح
حجم جعبه یا مکعب
حجم و سطح یک کره
حجم و سطح یک استوانه
حجم و سطح یک مخروط

ریاضی پول
شمارش پول
ایجاد تغییر
ریاضی پایه پول
مشکلات کلمه پول: جمع و تفریق
مشکلات کلمه پول: ضرب و جمع
مشکلات کلمه پول: علاقه و درصد


مشکلات تمرین

اضافه کردن
سracticeالات تمرین تک رقمی
دو سوال تمرین علاوه بر رقم
سه سوال تمرین علاوه بر سه رقمی
بازی ریاضی اضافی

منها کردن
سوالات تمرین تفریق یک رقمی
سه سوال تمرین تفریق سه رقمی
بازی ریاضی تفریق

ضرب
سوالات تمرین ضرب یک رقمی
سه سracticeال تمرین ضرب سه رقمی
ضرب بار جدول جداول

لشکر
سracticeالات تمرینی یک رقمی
دو س Pال تمرین بخش رقمی
تقسیم بازی ریاضی

مشکلات کلمه
یک و دو مشکل ورد رقمی
واژه نامه ها و اصطلاحات ریاضی
واژه نامه جبر
واژه نامه زاویه
واژه نامه ارقام و اشکال
واژه نامه کسرها
واژه نامه نمودارها و خطوط
واژه نامه اندازه گیری ها
واژه نامه عملیات ریاضی
واژه نامه احتمالات و آمار
انواع واژه نامه اعداد
واژه نامه واحدهای اندازه گیری

بازی های ریاضی کودکان و نوجوانان

همه بازی های ریاضی را مشاهده کنید
بازی Kids Math Challenge به دانش آموزان اجازه می دهد تا بازی را تا سطح یادگیری خود تنظیم کنند. می تواند برای تمرین جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم مورد استفاده قرار گیرد. بازی را می توان فقط برای یکی از این موضوعات ریاضی یا هر چهار مورد تنظیم کرد.
بازی Kids Times Table به دانش آموزان اجازه می دهد تا یک بار یک ضرب یا 1-12 بار به طور همزمان تمرین کنند.
ریاضی سریع برای بچه ها به پیشرفت سرعت در دروس ریاضی پایه کمک می کند.


صفحه