سفر آلمان

سفر آلمان

برای اینجا کلیک کنید پاسخ به سوالات سفر آلمان


1. س: قطار چیست؟

قطار

ب: ماشین

ج: تاکسی


D: قایق

-------------------------------------


2. س: کمربند ایمنی چیست؟

یک بوق


ب: بله

ج: کمربند ایمنی

D: چراغهای جلو

-------------------------------------


3. س: فرودگاه چیست؟

یک بلیط

ب: ماشین

ج: چرخ

د: فرودگاه

-------------------------------------

4. س: کلاس دوم چیست؟

A: ترمینال

ب: کلاس دوم

ج: کمربند ایمنی

D: زمان پرواز

-------------------------------------

5. س: der Bus چیست؟

یک اتوبوس

ب: ماشین

ج: قطار

د: هواپیما

-------------------------------------

6. س: کشتی چیست؟

یک ماشین

ب: هواپیما

ج: کشتی

د: مربی

-------------------------------------

7. س: دوچرخه چیست؟

ج: هواپیما

ب: جت

ج: ماشین

D: دوچرخه

-------------------------------------

8. س: das auto چیست؟

یک اتوبوس

ب: ماشین

ج: موتور

د: قطار

-------------------------------------

9. س: das benzin چیست؟

ج: گاز

ب: لاستیک

ج: جلوپنجره

D: از طریق

-------------------------------------

10. س: der flug چیست؟

یک خلبان

ب: پرواز

ج: عزیمت

د: فرودگاه

-------------------------------------

11. س: عدم استعمال سیگار چیست؟

ج: مسافر

ب: درجه دو

ج: راننده اتوبوس

د: سیگار نکشیدن

-------------------------------------

12. س: die bremse چیست؟

پاسخ: فرمان

ب: گاز

ج: ترمز

D: باتری

-------------------------------------

13. س: هواپیما چیست؟

الف: فرودگاه

ب: خلبان

ج: دوچرخه

د: هواپیما

-------------------------------------

14. پرسش: reise reise چیست؟

A: سکو

ب: سفر

ج: دروازه

د: چمدان

-------------------------------------

15. س: هلی کوپتر چیست؟

یک بالگرد

ب: هواناو

ج: قطار

D: دوچرخه

-------------------------------------

16. س: خط هوایی چیست؟

A: شرکت هواپیمایی

ب: فرودگاه

ج: هواپیما

د: چمدان

-------------------------------------

17. س: das gepдck چیست؟

A: شرکت هواپیمایی

ب: چمدان

ج: سفر

D: صندلی

-------------------------------------

18. س: صندلی چیست؟

ج: چمدان

ب: صندلی

C: سینی

D: ماشین

-------------------------------------

19. س: عزیمت چیست؟

ج: مسافر

ب: پرواز

ج: عزیمت

D: دروازه

-------------------------------------

20. س: der flugsteig چیست؟

A: شرکت هواپیمایی

ب: دروازه

ج: فرودگاه

د: هواپیما

-------------------------------------

21. س: die stewardeЯ چیست؟

ج: هواپیما

ب: اتوبوس

C: سکو

د: مهماندار هوا

-------------------------------------

22. س: بلیط das چیست؟

یک بلیط

ب: هواپیما

ج: اتوبوس

D: ماشین

-------------------------------------

23. س: مسافر چیست؟

ج: مسافر

ب: کمربند ایمنی

ج: درجه دو

د: چمدان

-------------------------------------

24. س: راننده اتوبوس چیست؟

ج: مسافر

ب: خلبان

ج: راننده اتوبوس

د: عزیمت

-------------------------------------

25. س: فرمان چیست؟

ج: چراغهای جلو

ب: ترمز

ج: فرمان

D: گاز

-------------------------------------

26. س: داس تاکسی چیست؟

قطار

ب: تاکسی

ج: اتوبوس

D: ماشین

-------------------------------------

27. س: موتورسیکلت چیست؟

یک موتورسیکلت

ب: ماشین

ج: هواپیما

D: دوچرخه

-------------------------------------

28. س: abfliegen چیست؟

ج: رسیدن

ب: به راه انداختن

ج: سوار شدن

د: بلند شدن

-------------------------------------

29. س: آبستن چیست؟

ج: فرود آمدن

ب: بلند شدن

ج: سوار شدن

د: پرواز کردن

-------------------------------------

30. س: der kapitдn چیست؟

یک هواپیما

ب: شرکت هواپیمایی

ج: مهماندار هوا

D: ناخدا

-------------------------------------

برای اینجا کلیک کنید پاسخ به سوالات سفر آلمان