پیدا کردن حجم و سطح یک سیلندر

پیدا کردن حجم و
سطح یک سیلندر

سیلندر چیست؟

سیلندرها انواع مختلفی دارند. در این صفحه ما در مورد ساده ترین شکل بحث خواهیم کرد که در آن استوانه به نظر می رسد یک لوله یا یک قوطی سوپ است که در دو انتهای آن دو دایره دارد که دارای یک اندازه و موازی هستند.شرایط سیلندر

برای محاسبه سطح و حجم یک استوانه ابتدا باید چند اصطلاح را درک کنیم:

شعاع - شعاع فاصله مرکز تا لبه دایره ها در هر انتها است.

Pi - Pi عدد خاصی است که با دایره ها استفاده می شود. ما از یک نسخه کوتاه شده استفاده خواهیم کرد که Pi = 3.14 باشد. ما همچنین از نماد π برای اشاره به عدد pi در فرمول ها استفاده می کنیم.

قد - ارتفاع یا طول استوانه.

سطح یک سیلندر

سطح یک سیلندر سطح هر دو دایره در هر انتها به علاوه سطح سطح خارجی لوله است. فرمول خاصی برای کشف این موضوع استفاده شده است.

سطح = 2πrدو+ 2πrh

r = شعاع
h = قد
π = 3.14

این همان گفتن است (2 x 3.14 x شعاع x شعاع) + (2 x 3.14 x شعاع x ارتفاع)

مثال:

سطح استوانه ای با شعاع 3 سانتی متر و ارتفاع 5 سانتی متر چقدر است؟

سطح = 2πrدو+ 2πrh
= (2x3.14x3x3) + (2x3.14x3x5)
= 56.52 + 94.2
= 150.72 سانتی متردو

حجم استوانه

فرمول خاصی برای یافتن حجم استوانه وجود دارد. حجم این است که چه مقدار فضای داخلی یک سیلندر را اشغال می کند. پاسخ یک سوال حجمی همیشه در واحد مکعب است.

حجم = πrدوساعت

این همان شعاع 3.14 x شعاع x ارتفاع است

مثال:

حجم استوانه ای با شعاع 3 سانتی متر و ارتفاع 5 سانتی متر پیدا کنید؟

حجم = πrدوساعت
= 3.14 x 3 x 3 x 5
= 141.3 سانتی متر3

چیز هایی برای به یاد آوردن
  • سطح یک استوانه = 2πrدو+ 2πrh
  • حجم استوانه = πrدوساعت
  • شما باید شعاع و ارتفاع را بدانید تا هم حجم و هم سطح یک استوانه را رقم بزنید.
  • پاسخ برای مشکلات حجم همیشه باید در واحد مکعب باشد.
  • پاسخ برای مشکلات سطح همیشه باید در واحد مربع باشد.موضوعات هندسه بیشتر

دایره
چند ضلعی ها
چهار ضلعی
مثلثها
قضیه فیثاغورس
محیط
شیب
سطح
حجم جعبه یا مکعب
حجم و سطح یک کره
حجم و سطح یک استوانه
حجم و سطح یک مخروط
واژه نامه زاویه
واژه نامه ارقام و اشکال