جریان الکتریسیته

جریان الکتریسیتهجریان جریان یک بار الکتریکی است. این یک مقدار مهم در مدارهای الکترونیکی است. وقتی ولتاژ در دو نقطه هادی قرار می گیرد جریان از طریق مدار جریان می یابد.

جریان الکترون ها

در یک مدار الکترونیکی ، جریان جریان الکترون است. با این حال ، به طور کلی جریان در جهت بارهای مثبت نشان داده می شود. این در واقع در جهت مخالف حرکت الکترونها در مدار است.

جریان چگونه اندازه گیری می شود؟

واحد استاندارد اندازه گیری جریان ، آمپر است. بعضی اوقات به اختصار A یا amp می شود. نمادی که برای جریان استفاده می شود حرف 'i' است.

جریان به عنوان جریان بار الکتریکی در طول زمان از طریق یک نقطه مشخص در یک مدار الکتریکی اندازه گیری می شود. یک آمپر برابر است با 1 کولن در طول 1 ثانیه. کولن یک واحد استاندارد بار الکتریکی است.

محاسبه جریان

جریان را می توان با استفاده از قانون اهم محاسبه کرد. اگر ولتاژ نیز شناخته شده باشد یا ولتاژ مدار در صورت شناخته شدن مقاومت ، می توان از آن برای تشخیص مقاومت مدار استفاده کرد.

I = V / R
جایی که من = جریان ، V = ولتاژ و R = مقاومتجریان همچنین برای محاسبه توان با استفاده از معادله زیر استفاده می شود:

P = من * V
که در آن P = قدرت ، I = جریان و V = ولتاژ.

AC در برابر DC

امروزه در بیشتر مدارهای الکترونیکی دو نوع جریان اصلی وجود دارد. آنها جریان متناوب (AC) و جریان مستقیم (DC) هستند.
  • جریان مستقیم (جریان مستقیم) - جریان مستقیم جریان ثابت بار الکتریکی در یک جهت است. باتری ها جریان مستقیم برای تأمین لوازم دستی تولید می کنند. اکثر وسایل الکترونیکی از جریان مستقیم برای برق داخلی استفاده می کنند که اغلب جریان متناوب (AC) را با استفاده از ترانسفورماتور به جریان مستقیم (DC) تبدیل می کند.
  • جریان متناوب (AC) - جریان متناوب جریانی است که جریان بار الکتریکی دائماً در حال تغییر جهت است. جریان متناوب امروزه بیشتر برای انتقال نیرو در خطوط برق استفاده می شود. در ایالات متحده فرکانس متناوب جریان 60 هرتز است. برخی دیگر از کشورها از 50 هرتز به عنوان فرکانس استاندارد استفاده می کنند.
الکترومغناطیس

جریان همچنین در الکترومغناطیس نقش مهمی دارد. قانون آمپر نحوه تولید یک میدان مغناطیسی توسط جریان الکتریکی را توصیف می کند. از این فناوری در موتورهای الکتریکی استفاده می شود.

حقایق جالب در مورد جریان
  • جهت جریان جریان اغلب با یک پیکان نشان داده می شود. در بیشتر مدارهای الکترونیکی جریان به سمت زمین نشان داده می شود.
  • جریان یک مدار با استفاده از ابزاری به نام آمپرمتر اندازه گیری می شود.
  • جریان جریان الکتریکی از طریق یک سیم را می توان گاهی اوقات مانند جریان آب از یک لوله در نظر گرفت.
  • رسانایی الکتریکی یک ماده اندازه گیری توانایی مواد برای جریان دادن جریان الکتریکی است.