زندگینامه رهبران جهان برای کودکان

رهبران جهان

در زیر شرح حال برخی از قدرتمندترین و تأثیرگذارترین رهبران تاریخ جهان را آورده ایم.