لیست بزرگی از جوک های تمیز اردک

جوک اردکس: اردک چه ساعتی بیدار می شود؟
الف: در حوض سحر!

س: اردک ها بعد از غذا خوردن چه چیزی دریافت می کنند؟
پاسخ: یک قبض!

س: شما جعبه ای پر از اردک را چه می گویید؟
پاسخ: یک جعبه کوکر!

س: چه کسی صابون را دزدید؟
ج: اردک سارق!

س: اگر از آتش بازی با اردک عبور کنید چه چیزی به دست می آورید؟
پاسخ: یک منقل!

س: دندان های نیش و پاها چیست؟
پاسخ: داكولا را بشماريد

س: هدف اردک کارآگاه چه بود؟
پاسخ: برای جبهه گیری پرونده

س: چرا اردک را در بازی بسکتبال قرار دادند؟
پاسخ: برای ایجاد شلیک مرغ!

س: اردک بعد از خواندن این همه شوخی چه کرد؟
پاسخ: او كلاك كرد!

این دسته از جوک های حیوانات ویژه را برای جوک های حیوانات بیشتر برای بچه ها بررسی کنید: